Czyste powietrze

Najważniejsze informacje i dokumenty zebrane w jednym miejscu!

-Do 90% dofinansowania na wymianę źródła ciepła w Twoim domu
-Ulga termomodernizacyjna do 53.000 zł

Podstawowe warunki programu:

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

 • Korzystając z programu zyskujecie państwo zwrot części poniesionych kosztów.
 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
 • Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł

Warunki Dofinansowania

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego.

Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).

ZAKRES DOFINANSOWANIA

 

NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE OZE

Rząd przyjął 25 czerwca 2019 projekt nowelizacji ustawy o OZE.

1. Przepisy m.in. rozszerzają definicję prosumentów z gospodarstw domowych np. na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie:
Pojawia się rozszerzona definicja „prosumenta energii odnawialnej”. Będzie to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może tą energię magazynować lub sprzedawać, albo sprzedawcy zobowiązanemu, albo innemu sprzedawcy. Warunkiem jest, by dla odbiorcy nie będącego gospodarstwem domowym, sprzedaż energii z własnej mikroinstalacji nie była przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej w myśl ustawy o statystyce publicznej.

Wytwarzanie energii przez prosumenta nie będącego przedsiębiorcą nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza.

2. Wprowadzono też poprawkę zgłoszoną przez Ministerstwo Rolnictwa. Dotyczy ona możliwości tworzenia na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich spółdzielni energetycznych, mających prawo do rozliczania się na zasadach prosumenckich, w systemie opustów.

Dopuszczalna wielkość mikroinstalacji dla Prosumentów to 50 kW. System opustów, jaki obejmuje firmy-prosumentów to 0,8, dla instalacji do 10 kW i 0,7 dla tych o mocy 10-50 kW.

3. Projekt wydłuża okresu obowiązywania 15-letnich taryf gwarantowanych – FiT, FiP oraz obowiązku zakupu energii z OZE przez sprzedawcę zobowiązanego do 30 czerwca 2039 roku. (dotychczas do 2035).

Tak wiec system opustu będzie obowiązywał przez kolejne 20 lat. Oznacza to że każdy nowy Prosument który zainstaluje w ciągu najbliższych 5 lat mikroinstalację PV (do 50kW) przez 15 lat będzie miał zagwarantowany system rozliczeń ze sprzedawcą prądu w systemie net-meteringu. Po tym okresie (tj po roku 2024) okres taryf gwarantowanych będzie co roku krótszy o kolejny rok, aż do roku 2039.

Jednak wg prognoz rynkowych za 10 – 20 lat niskie ceny akumulatorów oraz rozwiązania inteligentnych sieci energetycznych Smart-Grid pozwolą na tanie magazynowanie energii lub jej inteligentne bilansowanie.

 

6 kroków do mikroinstalacji fotowoltaicznej

1. Oględziny obiektu w celu weryfikacji możliwości technicznych.
2. Umowa z wykonawcą oraz ustalenie terminu montażu.
3. Montaż instalacji.
4. Zgłoszenie (wniosek prosumenta) mikroinstalacji fotowoltaicznej do operatora.
(np. ENEA: POBIERZ)
5. Wymiana licznika na dwukierunkowy przez operatora (zakład energetyczny).
6. Podpisanie umowy.

Poniżej można znaleźć inne dokumenty dotyczące podłączenia instalacji generujących energię elektryczną na przykładzie operatora ENEA
https://www.enea.pl/operator/dlafirmy/obslugaklientaikontakt/plikidopobrania

Chcesz złożyć wniosek po 1 lipca 2019 roku?

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

Przypomnijmy, iż zatwierdzono zmianę w Programie Czyste Powietrze w zakresie zapisów obowiązujących dla wniosków składanych od 1 lipca 2019 roku w zakresie ograniczenia dla kotłów na biomasę. Zmiana dotyczy usunięcia ograniczenia w finansowaniu kotłów na biomasę od 1 lipca 2019 r. (Program priorytetowy – pkt 6.7, lit. C, podpunkt VII).

Poniżej w tabeli pokazujemy wycinek z zapisów Programu jaki był przed zmianą i jak będzie wyglądał po zmianach:

Jak uzyskać dofinansowanie? Instrukcja "krok-po-kroku"

KROK 1 - Rozwiń

KROK 1 - Rozwiń

Dobór i wycena urządzeń:

 • Oferujemy bezpłatną pomoc przy doborze i wycenie elementów składowych zestawu urządzeń.
 • W przypadku zapytań i jakichkolwiek  wątpliwości  prosimy o kontakt  z Inżynierami OZE.

Na podstawie przygotowanego doboru urządzeń państwa opiekun lub Inżynier OZE poprowadzi inwestycje dalej i pomoże w wypełnieniu wniosku.

Poglądowy wzór wniosku dostępny jest pod linkiem poniżej. Pobierz go i przeprowadź swojego klienta przez proces wypełniania.

WNIOSEK_PDF_CZYSTE_POWIETRZE  – UWAGA! Interaktywny PDF! kliknij w link, po otwarciu nowej karty skieruj kursor w prawy górny róg, a następnie kliknij: POBIERZ.
WYPEŁNIONY WNIOSEK + INSTRUKCJA

W celu pobrania i wypełnienia wniosku możesz też przejść na stronę Portalu Beneficjenta, właściwego dla miejsca zamieszkania inwestora/klienta.

Pełny spis Portali Beneficjenta dostępny jest w tabeli poniżej:

WFOSiGW w Szczecinie
71-323 Szczecin
ul. Solskiego 3
Tel. (91) 48-615-56
http://portal.wfos.szczecin.pl
/ben/informacje_o_serwisie

sekretariat@wfos.szczecin.pl
WFOSiGW w Gdańsku
80-861 Gdańsk
ul. Rybaki Górne 8
Tel. (58) 743-18-00
https://portalbeneficjenta.
wfos.gdansk.pl/

fundusz@wfos.gdansk.pl
WFOSiGW w Olsztynie
10-026 Olsztyn
ul. Sw. Barbary 9
Tel. (89) 522-02-01
https://portal.fundusz.olsztyn.pl/
info@wfosigw.olsztyn.pl
WFOSiGW w Białymstoku
15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 5
Tel. (85) 74-60-241
https://portal.wfosigw.
bialystok.pl/

biuro@wfosigw.bialystok.pl
WFOSiGW w Zielonej Górze
65-602 Zielona Góra
ul. Miodowa 11
Tel. (68) 419-69-00
https://czystepowietrze.
wfosigw.zgora.pl/

sekretariat@wfosigw.zgora.pl
WFOSiGW w Poznaniu
60-541 Poznań
ul. Szczepanowskiego 15a
Tel. (61) 845-62-00/01
https://portalbeneficjenta.
wfosgw.poznan.pl/

biuro@wfosgw.poznan.pl
WFOSiGW w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Fredry 8
Tel. (56) 621-23-00
https://portal.wfosigw
.torun.pl/strona-glowna-programu

wfosigw@wfosigw.torun.pl
WFOSiGW w Warszawie
00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7
Tel. (22) 504-41-00
https://portal.wfosigw.pl/
strona-glowna-programu

poczta@wfosigw.pl
WFOSiGW we Wrocławiu
53-148 Wrocław
ul. Jastrzębia 24
Tel. (71) 333-09-30/40,
https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu
poczta@fos.wroc.pl
WFOSiGW w Opolu
45-018 Opole
ul. Krakowska 53
Tel. (77) 453-76-11
https://portal.wfosigw.opole.pl/
sekretariat@wfosigw.opole.pl
WFOSiGW w Łodzi
93-465 Łódź
ul. Dubois 118
Tel. (42) 663-41-00
https://portal.wfosigw.lodz.pl/
fundusz@wfosigw.lodz.pl
WFOSiGW w Lublinie
20-074 Lublin
ul. Spokojna 7
Tel. (81) 532-17-64,
Tel. (81) 742-46-48/49
https://portal.wfos.lublin.pl/
sekretariat@wfos.lublin.pl
WFOSiGW w Katowicach
40-035 Katowice
ul. Plebiscytowa 19
Tel. (32) 60-32-200,
Tel. (32) 60-32-300
https://portal.wfosigw.katowice.pl/
biuro@wfosigw.katowice.pl
WFOSiGW w Krakowie
31-002 Kraków
ul. Kanonicza 12
Tel. (12) 422-94-90,
Tel. (12) 422-30-46
https://www.wfos.krakow.pl
/portalbeneficjenta/

biuro@wfos.krakow.pl
WFOSiGW w Kielcach
25-155 Kielce
al. ks. J.Popiełuszki 41
Tel. (41) 366-15-12
https://portalbeneficjenta.
wfos.com.pl/

biuro@wfos.com.pl
WFOSiGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszów
ul. Zygmuntowska 9
Tel. (17) 85-22-344
Tel. 85-36-361
https://beneficjent.wfosigw.
rzeszow.pl/

biuro@wfosigw.rzeszow.pl

 

KROK 2 - Rozwiń

KROK 2 - Rozwiń

Dokumentacja techniczna

Wytyczne odnośnie zakresu projektu zostały określone we Wniosku o dotację NFOŚiGW. Ogólne wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót .

Wyroby budowlane i urządzenia muszą:

być fabrycznie nowe, być dopuszczone do obrotu handlowego, posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”), urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. Następujące wyroby budowlane muszą posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru: okna, drzwi zewnętrzne. Następujące urządzenia i instalacje muszą posiadać pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru: 

 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • węzły cieplne,
 • system ogrzewania elektrycznego,
 • kotły olejowe,
 • pompy ciepła powietrzne,
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,
 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła,
 • kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa),
 • kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne.

 

Wnioskodawca podaje termin realizacji inwestycji. Proszę pamiętać, że data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2018r. oraz, że jest to data poniesienia pierwszych kosztów tj. wystawienia pierwszej faktury. Zakończenie przedsięwzięcia jest rozumiane jako zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji jest potwierdzona w protokole końcowym. Czas realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 24 miesiące od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Przy wpisywaniu powyższych danych należy zwrócić uwagę na widniejący po prawej stronie istotny komunikat:

Uwaga!

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją zadania poniesionego po 01.01.2018 r

W przypadku źródeł ciepła, wnioskodawca musi udokumentować spełnienie wymagań  poprzez okazanie stosownych certyfikatów lub etykiet klasy energetycznej.   

Po  złożeniu wniosku w odpowiedniej placówce WFOŚiGW urząd ma 90 dni na rozpatrzenie i odpowiedź.

 1.Etapy rozpatrywania wniosku:

1)rejestrowanie wniosku;
2)ocena wniosku przez organy WFOŚiGW
3)uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu – dwukrotnie do 15 dni roboczych (każde uzupełnienie) od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.
4)Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu;
5)ocena wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających, w tym wizytacja dopuszczająca (o której mowa w § 5 ust. 2); Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem uzupełnienie wniosku wpłynęło do WFOŚiGW. Program priorytetowy „Czyste Powietrze” wersja 1.1/25.07.2018
6)uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych dopuszczających – do 15 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

2.Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, o czas wykonania tych czynności.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przewiduje się możliwość kontaktu WFOŚiGW z wnioskodawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub SMS.

 

KROK 3 - Rozwiń

KROK 3 - Rozwiń

Ocena wniosku o dofinansowanie

 • W trakcie oceny wg kryteriów jakościowych dopuszczających, przedstawiciel WFOŚiGW wizytuje budynek wnioskodawcy w celu oceny zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Wizytacja dotyczy wszystkich budynków istniejących oraz nowo budowanych, w których istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu „Czyste powietrze”. Wizytacja dopuszczająca zostanie umówiona telefonicznie lub e-mailowo przez WFOŚiGW.

Z przeprowadzonej wizytacji zostaje sporządzony „Protokół dopuszczający”.

KROK 4 - Rozwiń

KROK 4 - Rozwiń

Zawarcie umowy

 • W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, WFOŚiGW przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym wzorem oraz danymi zawartymi w pozytywnie ocenionym wniosku oraz informuje Wnioskodawcę o terminie podpisania umowy.
 • Zobowiązanie WFOŚiGW powstaje w dniu zawarcia w formie pisemnej umowy.

Pobierz pełną instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie

POBIERZ: “Instrukcja wypełniania wniosku w programie Czyste Powietrze

Intensywność dofinansowania

Tabela dotyczy budynków nowobudowanych

 

Tabela dotyczy budynków istniejących

Instalacje Fotowoltaiczne

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

Kliknij i pobierz wzory dokumentów dla programu Czyste Powietrze.
Wybierz siedzibę województwa, do którego chcesz złożyć wniosek i pobierz paczkę dokumentów do wypełnienia.

KONTAKT

W celu kontaktu z Doradcą OZE, kliknij tutaj.
Przejdziesz do sekcji Kontakt, na stronie hydrosolar.pl

Najczęściej zadawane pytania

Pytania znajdują się także na stronie https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/faq-najczesciej-zadawane-pytania

 • 1. Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie?

  Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu beneficjenta. Linki do portali dla poszczególnych województw znajdziesz w 1 KROKU

 • 2. Sposób składania wniosku?

  W pierwszym kroku należy założyć i aktywować konto na Portalu beneficjenta, który znajduje się pod adresem portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl Następnie można rozpocząć wypełnianie wniosku. Przed wypełnieniem wniosku proszę upewnić się, że mają Państwo wszystkie wymagane dane. Lista dokumentów potrzebna do wypełnienia wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze pod adresem https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze . Posiadając konto na Portalu beneficjenta można zapisać wniosek i uzupełniać go etapami.

  Wniosek można złożyć zachowując poniższe formy:

  W wersji elektronicznej przez Portal beneficjanta:

  • z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej
  • przesłany elektronicznie bez podpisu elektronicznego oraz dodatkowo przesłany/złożony w WFOŚiGW w Gdańsku w wersji papierowej

   

  Formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

 • 3. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres wdrażania tj. do 2029 r.? Czy będą ogłaszane edycje naborów z podanymi terminami składania wniosków?

  Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do końca 2027 roku. Następnie będzie już wyłącznie okres wdrażania czyli podpisywania i rozliczania umów. Nie będzie ogłaszanych edycji naborów.

 • 4. Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem?

  Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu – obowiązkowo dla wszystkich osób wchodzących w gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy)

  Opcjonalnie:

  • Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki
  • Audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku
 • 6. Jak należy wyliczyć dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, od którego zależy intensywność dofinansowania?

  Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym (str. 12).

 • 7. Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?

  Gospodarstwo domowe tworzą osoby gospodarujące i zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:

  • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
  • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
  • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
  • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
  • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.

  Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
  Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

 • 8. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu czy przychodu?

  Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

 • 9. Czy świadczenie wychowawcze 500+ należy wliczyć do dochodu?

  Nie. Świadczenie nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

 • 10. Jakie dokumenty poświadczające dochód należy przedłożyć jeśli właściciel budynku pracuje za granicą?

  Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie (pole 203 i 202) formularz dopuszcza różne rodzaje dochodu (wybór z listy rozwijalnej). Jest również możliwość zaznaczenia dochodu „inny”.
  Ponadto, podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik jest zobowiązany do złożenia dokumentu Pit w polskim urzędzie skarbowym.

 • 11. Kiedy mogę rozpocząć prace?

  Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz – jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.

 • 12. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

  Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

 • 13. Czy razem z kotłem głównym możliwy jest zakup pompy ciepła na potrzeby c.w.u.?

  W ramach konkursu „Czyste powietrze” możliwa jest wymiana źródła ciepła na cele ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zakup pompy ciepła wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest niekwalifikowany.

 • 14. Czy można ubiegać się o dofinansowanie jeśli w budynku wyodrębnionych jest więcej niż 2 lokale, ale jest 1 właściciel całej nieruchomości?

  W ramach konkursu „Czyste powietrze” można złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie na budynek jednorodzinny, w którym wyodrębniono maksymalnie dwa lokale. Nie ma znaczenia ilu jest właścicieli.

 • 15. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie? Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie?

  Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli budynek posiada dwóch współwłaścicieli to wniosek może złożyć tylko jeden właściciel przy zgodzie drugiego.

 • 16. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku istniejącym?

  W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:
  a. kotłów na paliwa stałe
  b. węzły cieplne
  c. systemy ogrzewania elektrycznego,
  d. kotły olejowe,
  e. kotły gazowe kondensacyjne,
  f. pompy ciepła powietrzne
  g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami.

  Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne konkursu. Dokument znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze. Szczegóły opisano w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.A.

 • 17. Na jakie źródło ciepła można uzyskać dofinansowanie w budynku jednorodzinnym nowobudowanym?

  W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie w przypadku budynków nowo budowanych jednorodzinnych na koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:
  a. kotły na paliwa stałe
  b. węzły cieplne
  c. systemy ogrzewania elektrycznego,
  d. kotły olejowe,
  e. kotły gazowe kondensacyjne,
  f. pompy ciepła powietrze
  g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
  wraz z przyłączami

  Ze szczegółami można zapoznać się w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.B.

 • 18. Kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacana jest dotacja?

  Wypłata dofinansowania możliwa będzie po:

  • wypełnieniu i przekazaniu do WFOŚiGW w Gdańsku wniosku o płatność wraz z protokołem końcowym lub częściowym robót
  • przedłożeniu dokumentu księgowego (np. faktury) potwierdzającego zakup materiałów i usług
  • dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu) w przypadku płatności na rachunek beneficjenta
 • 19. Czy w koszty kwalifikowane zadania można włączyć koszty instalacji ogrzewania podłogowego?

  Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła w budynku istniejącym jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę instalacji ogrzewania.

 • 20. Jeśli mam źródło ciepła na paliwo stałe V klasy, to czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynku jednorodzinnego?

  Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej:

  • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja mogą być kwalifikowane.
  • a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja nie mogą być kwalifikowane.

  Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że koszt modernizacji przegród można uznać za kwalifikowany jeżeli spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

 • 21. W okresie letnim wynajmuję pokoje. Czy mogę ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła w pełnym zakresie?

  Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Nie ma znaczenia przez jaki okres czasu prowadzona jest działalność. Nie – powierzchnia domu jednorodzinnego przeznaczona na działalność gospodarczą obniża proporcjonalnie maksymalne koszty kwalifikowane.

 • 22. Czy w nowo budowanym budynku montując nowe źródło ciepła będzie można również uzyskać dofinansowanie na instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz na przyłącze?

  W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie ma możliwości kwalifikowania instalacji c.o. oraz c.w.u.

 • 23. Gdy w budynku mieszkalnym znajdują się dwa źródła ciepła na paliwa stałe (np. kocioł i kominek), czy istnieje obowiązek usunięcia trwałego obu źródeł czy tylko ten jeden wymieniany piec?

  Należy zlikwidować lub trwale wyłączyć wymieniane źródło ciepła. W przypadku kominka należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny, pozostawiając wyłącznie jego rekreacyjną funkcję.